You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดพิธีบวงสรวงพระอิศวร เนื่องในวันเถลิงศก ในเทศกาลสงกรานต์ ของทุกๆปี
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดพิธีบวงสรวงพระอิศวร เนื่องในวันเถลิงศก ในเทศกาลสงกรานต์ ของทุกๆปี

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2567 ที่ศาลพระอิศวร ชุมชนปิ่นดำริห์ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับชาวเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทำพิธีบวงสรวงพระอิศวร เนื่องในวันเถลิงศก ซึ่งพิธีการในปีนี้เต็มไปด้วยความเข้มขลัง เต็มรูปแบบ นำโดยนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ จัดทำพิธีบวงสรวงศาลพระอิศวร ที่ตั้งอยู่ด้านหลังที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรซึ่งเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระอิศวร ประติมากรรมชิ้นเยี่ยมที่มีคุณค่าเป็นพิเศษทางประวัติศาสตร์และศิลปะ แสดงถึงความเชื่อความศรัทธาของบรรพบุรุษ ศาลพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร เป็นเทวสถานโบราณในศาสนาฮินดูที่สำคัญและมีปรากฏเพียงแห่งเดียวในจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าต่อประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรและประชาชนทั่วไป อยู่ 2 ประการ ได้แก่


ประการแรก ถือเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าสำหรับการศึกษาเรียนรู้ในข้อมูลยุคประวัติศาสตร์ชาติไทยของเมืองกำแพงเพชร อันเป็นการร่วมสมัยของการเมืองการปกครองระหว่างรัฐสุโขทัยยุคปลายกับรัฐอยุธยายุคต้นที่ได้เข้ามามีบทบาทในดินแดนแถบนี้ เนื่องด้วยการค้นพบจารึกที่บริเวณฐานของเทวรูปข้อความนี้ได้ระบุถึงผู้สร้างและระยะเวลาการสร้างอย่างชัดเจน แสดงถึงความเชื่อมโยงการเมืองการปกครองและระบบความเชื่อของผู้นำที่มีต่อผู้คนเมืองกำแพงเพชรในระยะต่อมาถึงปัจจุบัน


ประการที่สอง ศาลพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร เป็นโบราณสถานที่จัดอยู่ในกลุ่มโบราณสถานในเขตกำแพงเมืองโบราณที่สำคัญแห่งหนึ่ง จากทั้งสิ้น 4 กลุ่มโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อันจะเห็นได้จากการที่มีทั้งผู้คนจากต่างถิ่นต่างประเทศเข้ามาเพื่อชมความงามและความเก่าแก่ของโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ตลอดจนผู้ที่มีความศรัทธาต่อองค์พระอีศวรมาสัการะบูชากันอย่างไม่ขาดสาย


จากคุณค่าทั้ง 2 ประการนี้ จึงสมควรอย่างที่ได้อนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมคู่เมืองกำแพงเพชรต่อไป

ข่าว/ภาพนายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น