You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดพิธีเปิดงานหล่อเทียนพรรษา ในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดบาง
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดพิธีเปิดงานหล่อเทียนพรรษา ในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดบาง

เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ วัดบาง นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดงานหล่อเทียนพรรษา ในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566 พร้อมด้วยนายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร คณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กล่าวรายงาน


เนื่องด้วยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีของไทยให้ดำรงอยู่สืบไป โดยพิธีหล่อเทียนพรรษา มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้งโบราณ เพราะเมื่อสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างในปัจจุบัน เวลาพระภิกษุสามเณร จะสวดมนต์ท่องจำตำรับตำราต้องอาศัยแสงสว่างจาก คบ ตะเกียง และเทียนไข ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนถวาย โดยการเรี่ยไรขี้ผึ้งจากผู้มีจิตศรัทธาเมื่อมีมากพอแล้วจึงทำการหล่อที่วัดหรือสถานที่จัดงาน ทำการตกแต่งประดับประดา และแกะสลักลวดลายสวยงาม มีการประกวดประชันความสวยงามกันเป็นที่ครื้นเครง อานิสงส์ของการหล่อเทียนหรือถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุสงฆ์ ถือกันว่าจะทำให้ผู้มีปัญญาดี เจริญก้าวหน้า เหมือนดังแสงเทียนที่ส่องสว่างในยามค่ำคืน ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ในสมัยก่อนใช้เทียนเป็นเครื่องให้แสงสว่าง การอ่านหนังสือธรรมะและประกอบกิจวัตรของสงฆ์ดังนั้น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงได้กำหนดจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้.

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนาและร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานส่งเสริม ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นเมืองกำแพงเพชรให้ดำรงอยู่สืบไป

2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และทุกภาคส่วน ได้ร่วมประกอบพิธีเข้าพรรษาซึ่งพุทธศาสนิกชนทั่วไปถือว่าเป็นมรดกอันทรงคุณค่าที่บรรพบุรุษสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน


พร้อมกันนี้หลังจากพิธีหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้แล้ว เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับสถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กำหนดจัดรถแห่เทียนพรรษา เพื่อนำเทียนพรรษาไปถวายตามวัดต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566เวลา 07.00 น. โดยจุดตั้งรถแห่เทียนพรรษา ณ บริเวณหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน (ริมปิง)

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น