You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เปิดโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อบำรุงรักษาจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ให้คงสืบต่อไป
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เปิดโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อบำรุงรักษาจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ให้คงสืบต่อไป


เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.45 น. ที่ลานตากข้าว ม.4 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อบำรุงรักษาจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการละเล่นพื้นบ้านของคนอีสานท้องถิ่น และของคนอีสาน และส่งเสริมการท่องเที่ยว การแข่งขันบั้งไฟขึ้นสูง พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขนบธรรเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไทยให้คงสืบต่อไป โดยมี นางกาญจนี รุจนเสรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายวินัย นนทะคุณ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก


นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ประเพณีบุญบั้งไฟ ถือเป็นประเพณีของชาวอีสานได้จัดสืบทอดกันมาแต่โบราณ เพื่อเป็นการขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล และให้พืชผลทางการเกษตรได้ผลอุดมสมบูรณ์ โดยทั่วไปชาวอีสานนิยมทำบุญตามคติคำสั่งสอนของคนโบราณที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน คือประเพณี ฮึตสิบสอง ซึ่งเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียมประเพณี ตามคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาทำให้คนอีสานยึดมั่นในการทำบุญตามจารีตประเพณี ฮึตสิบสองมาเป็นเวลานาน คือทำบุญทุกเดือนในรอบหนึ่งปีสำหรับเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน และวันเพ็ญเดือนหกก็เป็นวันวิสาขบูชา ชาวบ้านจึงร่วมกันทำบุญจารึกถึงพระเจ้า พร้อมกันนั้น ก็มีพิธีบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มีความสำคัญในภาคอีสานของไทย และลาว โดยมีนิทาน และตำนาน ของผาแดงนางไอ่ ซึ่งนิทานพื้นที่บ้านดังกล่าว ได้กล่าวถึงการที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อการบูชาพญาแถน หรือเทพวัสสกาล เทพบุตร ที่ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พญาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำ การจัดทำงานบุญบั้งไฟ ฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาล และอาจเกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น