กำแพงเพชร-สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำนักเรียนเข้าร่วมรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey เพื่อเป็นการทำนุบำรุงมรดกศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชนชาติไทย
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำนักเรียนเข้าร่วมรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey เพื่อเป็นการทำนุบำรุงมรดกศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชนชาติไทย


เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน เข้าร่วมรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey เพื่อเป็นการทำนุบำรุงมรดกศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชนชาติไทย ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือเชิญชวนหน่วยงานและสถานศึกษาเข้าร่วมรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey เพื่อเป็นการทำนุบำรุงมรดกศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชนชาติไทย ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสืบทอดไปสู่เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้เกิดความรักความหวงแหนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร จึงร่วมกับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยการนำของนายวิชัย พรกระแส ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร , นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน นำเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 190 คน เข้าร่วมรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโรบินสันกำแพงเพชร ซึ่งกิจกรรมชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สถานศึกษาสามารถใช้งบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน หรือค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการนำนักเรียน/นักศึกษาเข้าชมภาพยนตร์ดังกล่าว

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น