กำแพงเพชร -เปิด ตลาดต้องชม ตลาดริมน้ำ ย้อนรอยวัฒนธรรมชุมชนเทศบาลเมืองหนองปลิง ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ปี 2565
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร -เปิด ตลาดต้องชม ตลาดริมน้ำ ย้อนรอยวัฒนธรรมชุมชนเทศบาลเมืองหนองปลิง ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ปี 2565


เมื่อวันที่ 30 ก.ค.65 เวลา 17.30 น. ที่วัดราชพฤกษ์ศรัทธาราม ต.หนองปลิง อ.เมือง นายบุญช่วย หอมยามเย็น เป็นประธานเปิด ตลาดต้องชม “ตลาดริมน้ำ ย้อนรอยวัฒนธรรมชุมชนเทศบาลเมืองหนองปลิง” ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในกิจกรรมจำนวนมาก


นายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ดำเนินโครงการตลาดต้องชมเพื่อธุรกิจท้องถิ่นภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ธุรกิจ SMEs และประชาชนผู้มีรายได้น้อย อันเป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาด ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเชื่อมโยงภาคการค้า กับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน อันส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้การบริโภค ภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน กรมการค้าภายใน ได้ส่งเสริม และพัฒนาเป็นตลาดต้องชม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ปัจจุบันมีตลาด จำนวนทั้งสิ้น 231 แห่ง ซึ่งตลาดต้องชมในจังหวัดกำแพงเพชร มีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) ตลาดย้อนยุคนครชุม 2) ตลาดถนนคนเดิน ฅนกำแพง และ 3) ตลาดริมน้ำ ย้อนรอยวัฒนธรรมชุมชนเทศบาลเมืองหนองปลิง แห่งนี้
โดยกรมการค้าภายในดำเนินการส่งเสริมตลาดต้องชม พัฒนา หรือยกระดับตลาดชุมชนให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้า หัตถกรรม OTOP ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคของคนในชุมชน หรือพื้นที่ใกล้เคียง โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบ และถูกสุขอนามัย กระตุ้นส่งเสริมการขาย ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย รวมทั้งส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์พาณิชย์ และคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น