กำแพงเพชร-วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อัตลักษณ์ผ้าถิ่น จากผืนแผ่นดิน กำแพงเพชร
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อัตลักษณ์ผ้าถิ่น จากผืนแผ่นดิน กำแพงเพชร


เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นางนวลจันทร์ แสงอุทัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “อัตลักษณ์ผ้าถิ่น จากผืนแผ่นดิน กำแพงเพชร” พร้อมด้วย นายสันติ อภัยราช ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ผู้แทนประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง


เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ผ้าถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์บุคลากรและประชาชน สวมใส่ผ้าไทย ทุกวันอังคาร และ วันศุกร์ เป็นการสืบสาน พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินและส่งเสริม สนับสนุนการใช้ และสวมใส่ผ้าไทย ทั้งนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ประกอบกับยุทธศาตร์จังหวัด ข้อที่ 3 ในเรื่อง พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


อีกทั้ง ยังเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริมและสืบสานเอกลักษณ์ การทอผ้าของจังหวัดกำแพงเพชร และสามารถสร้างรายได้ในแก่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น