กำแพงเพชร-มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรวมเคียวเกี่ยวข้าวสืบสารประเพณีทำขวัญข้าว และกิจกรรมเสวนาเกษตรวิถีพอเพียง สู่เทคโนโลยีของเด็กยุคใหม่ สร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรวมเคียวเกี่ยวข้าวสืบสารประเพณีทำขวัญข้าว และกิจกรรมเสวนาเกษตรวิถีพอเพียง สู่เทคโนโลยีของเด็กยุคใหม่ สร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมเคียวเกี่ยวข้าวสืบสารประเพณีทำขวัญข้าวและกิจกรรมเสวนาเกษตรวิถีพอเพียงสู่เทคโนโลยีของเด็กยุคใหม่ ณ สวนพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม โดยเน้นที่จิตสำนึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ตอบรับนโยบายมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณธรรมเป็นที่พึ่ง ของชุมชน จัดการเรียนการสอนบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีสู่การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการที่จะพัฒนาท้องถิ่นได้นั้น จะต้องเข้าใจบริบทท้องถิ่นนั้นคือการลงพื้นที่เพื่อศึกษาเก็บข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนท้องถิ่นทั้งนี้โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงานได้รับโอกาสจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมอบพื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวน 5 ไร่ การเรียนรู้ไม่ใช่แค่เพียงในห้องเรียนนักศึกษาลงพื้นที่ไปศึกษาในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อนำพลังงานทดแทนไปช่วยลดต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิง จึงเกิดแปลงข้าวเพื่อทดสอบการทำงานเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และเป็นการศึกษาเรียนรู้วิถีพอเพียงจึงลงไปเรียนรู้กับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชน ในการปลูกข้าวในนาแปลงแรกนั้นได้รับการสนับสนุนพันธุ์ข้าวจากนายวิเชียร บดีรัฐ เกษตรกรหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นข้าวอินทรีย์ สายพันธุ์ กข. 43 เป็นพันธุ์ข้าวขาวที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำระยะเวลาปลก 95 วัน โดยประมาณ และสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักเบญจคุณ จากลุงเฉลิม พีรี ปราชญ์ชุมชนอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ข้าวเริ่มปลูกในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และเก็บ เกี่ยวในวันนี้ อังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นสิริมงคลกับข้าวแปลงแรก ณ สวนพลังงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงจัดกิจกรรมรวมเคียวเกี่ยวข้าวสืบสารประเพณีทำขวัญข้าวและกิกรรมเสวนาเกษตรวิถีพอเพียงสู่เทคโนโลยีของเด็กยุคใหม่เพื่อให้คนยุคใหม่ได้ตระหนักถึงการมีชีวิตอย่างพอเพียง พิธีทำขวัญข้าวโดย นายฉลอง สีล (ลุงเหลือ) เกษตรกรบ้านทุ่งเศรษฐี ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น