กำแพงเพชร-จัดยิ่งใหญ่ย้อยรอยเสด็จประพาสต้นเมืองไตรตรึงษ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ผนึกพันธมิตรแน่นออกมางดงามหวังเยาวชนสืบสาน
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-จัดยิ่งใหญ่ย้อยรอยเสด็จประพาสต้นเมืองไตรตรึงษ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ผนึกพันธมิตรแน่นออกมางดงามหวังเยาวชนสืบสาน


เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ วัดวังพระธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงแสงสีเสียงย้อนรอยประวัติศาสตร์ “ตามรอยเสด็จประพาสต้น พระพุทธเจ้าหลวง ณ เมืองไตรตรึงษ์”เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น” เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้เล็งเห็นความสำคัญ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นรากเหง้าคุณค่าวิถีชีวิตชุมชนและสังคมท้องถิ่นนั้นๆ ที่จะได้แนวทางแห่งการพัฒนาและสร้างสรรค์ เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตที่แสดงออกในรูปแบบและวิธีการอันหลากหลายทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาศิลปะการแสดง ซึ่งดังกล่าวถือเป็นหากไม่รักษาให้คงอยู่ อีกไม่นานก็จะสูญหาย และลดคุณค่าน้อยลงไปในที่สุด ร่วมด้วยผู้มีเกียรติ ชาวกำแพงเพชร และชาวบ้านไตรตรึงษ์ ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง


ทั้งนี้ เมืองไตรตรึงษ์ คือเมืองหนึ่งในหลายเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของจังหวัดกำแพงเพชร และเหตุการณ์สำคัญอันอาจเนื่องจากในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช 2449 พระพุทธเจ้าหลวง พระปิยะมหาราช เสด็จประพาสต้นเมืองกำแพงเพชร 10 วัน หรือตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคมถึงวันที่ 27 สิงหาคม ทรงโปรดปรานเมืองกำแพงเพชรมากที่สุด และใน วันนั้นในอดีตคือวันที่ 22 สิงหาคม 2449 ทรงเสด็จมาประพาสต้นวัดวังพระธาตุ และเมืองนครไตรตรึงษ์แห่งนี้ ทรงบันทึกเรื่องราวของเมืองประวัติศาสตร์ไว้อย่างละเอียด ทำให้เราได้มองเห็นภาพของเมืองนี้ในอดีตได้อย่างชัดเจน เพื่อ เพื่อเป็นการย้อนรอยและรำลึก ถึงพระองค์ท่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ และโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ จัดแสดงแสงเสียงประกอบจินตนาการขึ้น


ซึ่งการแสดงชุดดังกล่าว จะแสดงให้เห็น พระพุทธเจ้าหลวง ทรงปลอมพระองค์เป็นสามัญชน กินอยู่อย่างเรียบง่าย ที่ต้องการเยี่ยมพสกนิกรของพระองค์ท่านเท่านั้น ไม่ประสงค์ให้ใครเดือดร้อน รวมถึงการแสดงขบวนเสด็จจำลอง จอดเรือพระที่นั่ง เหนือวังพระธาตุ แล้วเสด็จขึ้น ท่าน้ำวังพระธาตุ ที่มีพระภิกษุ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนนั่งเรียงรายถวายของ ถวายการต้อนรับ ตามแนวรายทาง พระองค์ทรงพระเกษมสำราญทักทายอาณาประชาราษฎร์ มีขบวนกลองยาว ออกมา ร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งการแสดงในแต่ละชุดแต่ละตอน จะเป็นคนในท้องถิ่นของไตรตรึงษ์ทั้งสิ้น และในวันก่อนที่จะมีการแสดงแสงเสียงฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดเสวนา ให้ความรู้ความเข้าใจ แก่เด็กและเยาวชน ด้วยการ”อบรมนักสื่อความหมาย” ตามรอยเสด็จประพาสต้น พระพุทธเจ้าหลวง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563


การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานมนพื้นที่ ที่จะต้องร่วมกันสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทยในอดีตไว้คงอยู่ ให้สมกับพระพุทธเจ้าหลวง ทรงมีดำรัสแก่ประชาชนชาว ไตรตรึงษ์ ท่ามกลางประชาชนที่มาส่งเสด็จว่า “เมืองไตรตรึงษ์เป็นเมืองใหญ่มาแต่อดีต สร้างได้อย่างทันสมัย ประชาชนมีจำนวนมาก ประชาชนฉลาดหลักแหลม มีน้ำใจ มีความจงรักภักดี ขอให้ดูแลบ้านเมืองของท่านไว้ให้ดี รักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้ให้มั่นคง สืบชั่วลูกหลาน” ในวันที่ 22 สิงหาคมของทุกปี จึงกลายเป็นวันประวัติศาสตร์ของชาวนครไตรตรึงษ์และของประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น