กำแพงเพชร-ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง บ้านโละโคะ ประจำปี 2563 (มีคลิป)
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง บ้านโละโคะ ประจำปี 2563 (มีคลิป)

vsportkamphaeng เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563 ที่บ้านโละโคะหมู่ที่ 10 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2563 โดยมีนางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะ นายพิสิทธิ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร ข้าราชการ ผู้มีเกียรติ พี่น้องชนเผ่าม้งจากพื้นที่ต่างๆของจังหวัดกำแพงเพชร ทั้ง 3 อำเภอ คือ คลองลาน,ปางศิลาทอง และโกสัมพีนคร มาร่วมงานในครั้งนี้อย่างพร้อมพรั่งแต่งตัวด้วยชุดชนเผ่าอย่างสวยงามโดยมี นางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ประธานจัดงานในปีนี้กล่าวว่า ด้วยชนเผ่าม้ง อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเวลานาน ประกอบด้วยอำเภอโกสัมพีนคร อำเภอปางศิลาทองและอำเภอคลองลาน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่นประเพณีปีใหม่ม้ง หรือที่ชนเผ่าม้งเรียกกันว่า “น่อเป๊โจ่วฮ์” ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2 ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างเดือนธันวาคมถึง เดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของชนเผ่าม้ง มีความหมายมากกว่าการจัดงานรื่นเริงสนุกสนาน ขั้นตอนประกอบพิธีกรรมต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม ทั้งด้านศีลธรรมและความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ซึ่งจะมีพิธีการทำพิธีบูชาถึงผีป่า ผีบ้าน ที่ให้ความคุ้มครองตามความเชื่อของชนเผ่าม้ง ที่ยึดถือปฏิบัติกันมา แสดงออกให้เห็นถึงวิถีชีวิตซึ่งหาได้ค่อนข้างยากในสังคมปัจจุบันชนเผ่าม้งทั้งสามอำเภอนั้น บางหมู่บ้านอาศัยอยู่บนภูเขาการสัญจรไปมาไม่สะดวก การจัดประเพณีปีใหม่ม้ง จึงเป็นประเพณีที่ชาวม้งรอคอยอย่างใจจดใจจ่อ เนื่องจากจะมีการจัดงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ มีกิจกรรมการละเล่นและการแข่งขันกีฬาประจำเผ่าม้ง ประเภทต่างๆ เช่น ลูกข่าง ลูกช่วง ยิงหน้าไม้ เป็นการพบปะกันระหว่างกลุ่มม้ง ที่อาศัยอยู่ต่างอำเภอ ทำให้ชาวม้งได้มาพบปะแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นทางด้านวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของแต่ละอำเภอ มีการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้อาวุโส เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าม้ง ที่ค่อนข้างจะเลือนหายไปในปัจจุบัน


ในการจัดงาน ชาวม้งทั้งสามอำเภอของจังหวัดกำแพงเพชร ทางเครือข่ายชนเผ่าม้งได้ทำข้อตกลงกันในการจัดรูปแบบการจัดงาน คือจะจัดงานหมุนเวียนกัน จัดงานอำเภอละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้งให้อยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายของศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดกำแพงเพชร และภาครัฐที่ต้องการให้ชนเผ่าม้งนั้นมีการรวมกลุ่มกันเพื่อไม่ให้ประเพณีเลือนลางจางหายไป องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพีและคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโละโคะ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร จึงร่วมกันจัดทำโครงการประเพณีปีใหม่ม้งขึ้นมา เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีปีใหม่ม้งให้คงอยู่สืบไปนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2563 ในวันนี้ สิ่งที่ชาวม้งภาคภูมิใจ นอกจากเป็นชนเผ่าที่เกิดในประเทศไทยแล้ว ยังมีอีกสิ่งที่ทุกคนภาคภูมิใจก็คือวัฒนธรรมประเพณี ที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติพันธ์ที่ไม่สูญสิ้น เพราะมีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ ประเพณีปีใหม่ม้ง เป็นประพณีที่สืบทอดมาช้านาน นอกจากนี้เราจะได้เห็นว่า ชาวเขาเผ่าม้ง ทั้งสามอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชรได้มารวมตัวกัน เพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีงามของพวกเขา โดยมีการร่วมแข่งขันกีฬาของชนเผ่า เพื่อแสดงความถึงความรักและความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดกำแพงเพชร สิ่งต่างๆเหล่านี้ เป็นประเพณีที่ควรสืบทอด เพราะกิจกรรมหรือแนวทางปฏิบัติที่กล่าวมาเป็นการปลูกฝังในสิ่งที่ดีงามทั้งสิ้น ปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก การดำรงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามเป็นสิ่งที่สมควรกระทำ เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีๆ และขอชื่นชม คณะกรรมการดำเนินงานและผู้ที่มาร่วมงานทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์ขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชนเผ่าม้ง ให้คงอยู่ต่อไป และขอให้การดำเนินงานในวันนี้ เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนานและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น