You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนราษฎรประจำชุมชน ประจำปี 2567
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนราษฎรประจำชุมชน ประจำปี 2567


เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนราษฎรประจำชุมชน ประจำปี 2567 โดยมี นายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนการงาน และอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนราษฏรประจำชุมชน
ด้วยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีหน้าที่หลักในการให้บริการประชาชน เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ให้กับบุคคลสัญชาติไทยและบุคคลผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย รวมทั้ง ประชาชนทั้งในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่มาใช้บริการ ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นแห่งนี้เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความถูกต้องของเอกสาร อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในการนำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิและขอรับบริการในด้านต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการบริการที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการมาติดต่อขอรับบริการ ซึ่งอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนราษฎรมีส่วนอย่างยิ่งในการช่วยเหลือ แนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย 

4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น