You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2567
สังคม

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2567


เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชนด้วยจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE ) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญของโครงการ คือ เด็กและเยาวชนมีกระแสนิยม “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ คิดเป็น ทำเป็นมีคุณธรรม มีการใช้ทักษะชีวิตที่เหมาะสม สามารถดำรงความเข้มแข็งในการต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานให้เข้มแข็ง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการตามนโยบายของจังหวัด โดยได้ดำเนินการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน และได้มีการสนับสนุนให้ชมรมมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง


โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และสมาชิก TO BE NUMBER ONE สมทบ (อสม.) ร่วมกันเป็นที่ปรึกษาของชมรม ซึ่งในการจัดอบรมตามโครงการฯ มีเป้าหมาย จำนวน 108 คน ค่าใช้จ่ายจัดการอบรมจากงบประมาณเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยได้เชิญทีมวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการจัดกิจกรรมอบรมแบบกระบวนการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก TO BE NUMBER ONE ให้สามารถขับเคลื่อนชมรมและพัฒนาเครือข่ายของชมรมต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย 

4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น