You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดกิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
สังคม

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดกิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน


เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ร่วมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีนายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในนามคณะผู้ดำเนินการโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2567 กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน
เนื่องด้วยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ 27,491 คน มีจำนวนผู้สูงอายุ 5,792 คน คิดเป็นร้อยละ 21 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งอยู่ในระดับของสังคมสูงวัยระดับสุดยอด ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ตระหนักถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ ที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติเมื่อมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นก็ต้องมีการพัฒนาทางด้านกายภาพด้านสุขภาพ ด้านสังคมเพื่อรองรับประชากรผู้สูงอายุที่ จึงได้จัดทำโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บรรยากาศของกระบวนการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้สูงอายุตื่นตัว สนใจ สนุกสนานกับการเรียนรู้ เกิดทักษะด้านต่างๆ เช่นความรับผิดชอบ เสียสละมีความสามัคคี พัฒนาสุขภาพกาย จิตใจ สังคม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมดจำนวน 91 คน ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 64 ท่าน คณะผู้บริหารคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและคณะทำงาน จำนวน 29 ท่าน โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2567

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย 

4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น