You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดการแข่งขันเปตอง ชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรสัมพันธ์ ประจำปี 2567
กีฬา

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดการแข่งขันเปตอง ชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรสัมพันธ์ ประจำปี 2567


เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่สนามกีฬาเปตองเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเปตอง ชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรสัมพันธ์ ประจำปี 2567 ร่วมด้วย นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยประธานในพิธีอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านนาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 และผู้เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 โดยมี นายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในนามคณะผู้จัดการแข่งขันเปตอง ชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรสัมพันธ์ ประจำปี 2567 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และนักกีฬาชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรสืบเนื่องจากเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้จัดการแข่งขันเปตอง ชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรสัมพันธ์ ประจำปี 2567 นี้ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและสนับสนุน ส่งเสริม ให้ประชาชนได้มีกิจกรรมในการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพกาย ใจ ที่แข็งแรง ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน กีฬาเป็นหนึ่งกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและภูมิคุ้มกันทางร่างกายให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสภาพร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่ใช้เวลาว่างไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด กีฬาช่วยเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ให้มีความกลมเกลียว เป็นปึกแผ่น รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีวัตถุประสงค์การแข่งขันครั้งนี้ ดังนี้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน,เพื่อพัฒนาการกีฬา และสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีทักษะด้านกีฬามากขึ้น และเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้ประชาชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยการเล่นกีฬา


โดยมีชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง จำนวน 27 ชุมชน รวม จำนวน 30 ทีม

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย 

4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น