You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปี 2567
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปี 2567 "ฝึกทักษะว่ายน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำ"


เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ อาคารเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปี 2567 "ฝึกทักษะว่ายน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำ"โดยมีนายกองเอกชัยพฤกษ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิด งานในครั้งนี้ มีนางสาวภัชกุล ตรีพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน


สืบเนื่องจาก ข้อมูลของกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรคจังหวัดกำแพงเพชร ถูกจัดเป็นพื้นที่เสี่ยง ของการเสียชีวิตของเด็ก จากการจมน้ำ และจากข้อมูลในช่วง10 ปี ที่ผ่านมา พบว่าการจมน้ำ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทย ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ดังนั้นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมพลศึกษา จึงได้มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินโครงการ เด็กไทยว่ายน้ำได้ "ฝึกทักษะว่ายน้ำ เพื่อป้องกันการจมน้ำ" ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดกำแพงเพชร ได้พัฒนาทักษะการว่ายน้ำ สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และรู้หลักการใช้อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำได้

2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำทักษะการว่ายน้ำ ไปพัฒนาให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น

3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ในจังหวัดกำแพงเพชร ได้ใช้เวลาว่าง ในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงอบายมุข และสิ่งเสพติด

การจัดอบรมโครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นเด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 6 - 14 ปี ซึ่งมีการจัดอบรมจำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 60 คน รวมทั้งหมดจำนวนทั้งสิ้น 240 คน ประกอบด้วยนักเรียนจาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดพิธีเปิดโครงการและสถานที่จัดฝึกอบรมสระว่ายน้ำ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร มาให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้

ข่าว/ภาพนายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น