You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-กิจกรรมตักบาตรแบ่งปัน ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-กิจกรรมตักบาตรแบ่งปัน ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน


เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 น. ภายใต้การอำนวยการของนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยนางสาวกุลธิดา พยา นายอำเภอโกสัมพีนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมตักบาตรแบ่งปัน ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน สืบ


เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้ทุกอำเภอดำเนินการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยใช้หลักการทำงานตามศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ 3 ระดับ 5 กลไก และ 7 ภาคีเครือข่าย โดยกิจกรรมตักบาตรแบ่งปัน เป็นกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีไทยในโอกาสวันวิสาขบูชา เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ทำบุญตักบาตรแบ่งปัน โดยอำเภอโกสัมพีนครจะนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้จากการตักบาตรแบ่งปันในครั้งนี้มอบให้ให้แก่เด็กและเยาวชนเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าแห่งความดี ซึ่งกำลังจะจัดอบรมกิจกรรมดังกล่าวในห้วงเดือนมิถุนายน ช่วยเป็นสะพานบุญนำสิ่งของที่ได้จากการทำบุญในครั้งนี้ ไปมอบให้กับกลุ่มเปราะบาง ผู้ยากจน/ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวสีขาว ต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น