You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-ประชุมร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชน ในโครงการสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2567
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ประชุมร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชน ในโครงการสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2567


เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายสันติ ไชยา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชน ในโครงการสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2567 โดยชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ และเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรในการทำเอกสารตามแบบฟอร์มที่โครงการกำหนด เพื่อทำความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการให้ตรงกันข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น