You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567


เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ที่ชั้น 3 อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567 ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง


โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทำงานเป็นทีม

2.เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานด้านการดับเพลิง

3.เพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้มีความสมารถในการทำงานภายใต้ระบบบัญชาการณ์ เหตุการณ์

4.เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะในการใช้อุปกรณ์ และเป็นการรับรู้ถึงวิทยาการใหม่ในการดับเพลิง


ซึ่งการอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน

ข่าว/ภาพนายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น