You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการประชุมโครงการปฐมนิเทศพนักงานครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการประชุมโครงการปฐมนิเทศพนักงานครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567


เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมชากังราว 1 ชั้น 4 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมโครงการปฐมนิเทศพนักงานครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครูในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง


ด้วยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีการจัดการศึกษาในระดับชั้น ปฐมวัย จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายคณะผู้บริหารและข้อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษา และพัฒนากาศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงได้จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศพนักงานครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้คณะผู้บริหารเทศบาลได้ชี้แจงนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

2.เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา รับรู้และเข้าใจแนวทางในการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาล

3. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนโยบายและแนวทางพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ


ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 160 คน และนอกจากนั้น ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักปลัดเทศบาล งานนิติการและกองคลัง ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน และศึกษานิเทศก์ จากศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ วิจัยในชั้นเรียน ในครั้งนี้ด้วย

ข่าว/ภาพนายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น