You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเพิ่มเติม
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเพิ่มเติม


เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ที่อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธาน ร่วมด้วยนายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายวสันต์ ปิ่นมณี รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ประธานชุมชน และกรรมการชุมชน ทั้ง 27 ชุมชนเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง


ทั้งนี้ก่อนการประชุมทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้เปิดวีดีทัศน์ชมผลการดำเนินงานของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตลอดระยะเวลา 4 ปี โดยมีโครงการที่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้นำเสนอเข้าแผนพัฒนาเทศบาล ที่ทำไปแล้วว่ามีโครงการอะไรที่ทำไปแล้วบ้าง พร้อมเปิดรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเพิ่มเติมในปีต่อไป ซึ่งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุม เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในท้องถิ่น เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจึงได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้นตามระเบียบ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารบรรลุเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 300 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทั้ง 27 ชุมชน โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้นำเสนอปัญหาความต้องการต่างๆของชุมชน เพื่อให้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้รับทราบ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนต่อไป

ข่าว/ภาพนายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น