You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการแข่งขันฟุตบอล
กีฬา

กำแพงเพชร-องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการแข่งขันฟุตบอล"อบจ.กำแพงเพชร " ประจำปี 2567


เมื่อเวลา 10.00 น.ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านหนองกรด ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี นายณรงค์ อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว นายศุภชัย ศรีงาม นายกสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง


นางรัตนา เพ็ชรทูลย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯกล่าวรายงานว่า โครงการแข่งขันฟุตบอล"อบจ.กำแพงเพชร " ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับเครือข่ายกีฬาฟุตบอลจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรได้ร่วมกันออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด ได้พัฒนาทักษะ และความสามารถของนักกีฬา อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร ได้แสดงออกถึงความสามารถต้านกีฬาฟุตบอล ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการแข่งขันฟุตบอล ในครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ทีมรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี 11 ทีมรุ่นประชาชนตำบลสระแก้ว 7 ทีม ทีมรุ่นประชาชนทั่วไป 7 ทีม ทีมรุ่นประชาชนทั่วไป A จำนวน 12 ทีม และทีมรุ่นอาวุโส จำนวน 8 ทีม โดยทำการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 6~8 เมษายน 2567 ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองกรด


นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า โครงการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.กำแพงเพชร" ประจำปี 2567 ในวันนี้ จากวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันที่กล่าวมานั้น ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน และประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มผู้รักในการเล่นกีฬาฟุตบอล เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการแข่งขันให้กับนักกีฬารวมถึงการกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร หันมาสนใจกีฬาฟุตบอลอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังเป็นเวทีในการแสดงความสามารถในเชิงกีฬาฟุตบอลเป็นการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลของจังหวัดกำแพงเพชร ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นต่อไป


การจัดการแข่งขันกีฬานั้น เป็นหน้าที่และภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ที่จะต้องส่งเสริมการกีฬาให้กับเยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมเข็มแข็ง กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแข่งขันกีฬาฟุตบอลในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้นักกีฬาทุกคน เกิดความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากยาเสพติด และค้นพบนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป สุดท้ายนี้ กระผมขอให้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลในครั้งนี้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น