You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จัดโครงการทดสอบทักษะพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567
กีฬา

กำแพงเพชร-องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จัดโครงการทดสอบทักษะพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ดำเนินงานโครงการทดสอบทักษะพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567 นำโดย นายวสันต์ ชูเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พบปะพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมฯ ในวันนี้ และนายสุวิทย์ สอนนิล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลังกาย เล่นกีฬามีพัฒนาการสมวัย เพื่อเสริมสร้างให้เด็กปฐมวัยมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กปฐมวัยและครูผู้ดูแลเด็ก โดยสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีระเบียบวินัย ปลูกฝังให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ขนะ รู้อภัย ซึ่งการดำเนินการจัดการโครงการ ในครั้งนี้ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 6 แห่ง คือ

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังทอง

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอสมบัติ

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอสมบูรณ์

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ใต้


โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย 1. กิจกรรมวิ่ง 20 เมตร ชาย 2. กิจกรรมวิ่ง 20 เมตร หญิง 3. กิจกรรมเตะฟุตบอลเข้าโกลประเภททีมผสม 4. กิจกรรมโยนฟุตบอลเข้าตะกร้า ประเภททีมผสม 5. กิจกรรมโยนบอลไปข้างหลัง ประเภททีมผสม 6. กิจกรรมตักบอลสี ประเภททีมผสม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับการพัฒนาทุกด้านเพื่อให้เด็กเล็กได้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการสมวัย การเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นอีกด้านหนึ่งที่มีความสำคัญ การส่งเสริมให้เด็กได้เคลื่อนไหวจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง อีกทั้งปลูกฝังความรักสามัคคีในหมู่คณะรักการเล่นกีฬา ให้เด็กรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ที่สำคัญคือส่งเสริมให้เด็กได้กล้าแสดงออก ซึ่งความสามารถของตนเอง ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง


ในโอกาสนี้ มี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนทุกส่วน พนักงาน อบต. ผู้ปกครอง ผู้นำท้องที่ ผู้ร่วมโครงการและนักกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาทุกด้านเพื่อให้เด็กเล็กได้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการสมวัย การเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นอีกด้านหนึ่งที่มีความสำคัญ การส่งเสริมให้เด็กได้เคลื่อนไหวจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง อีกทั้งปลูกฝังความรัก สามัคคีในหมู่คณะรักการเล่นกีฬา ให้เด็กรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ที่สำคัญคือส่งเสริมให้เด็กได้กล้าแสดงออกซึ่งความสามารถของตนเอง ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ สนามกีฬาฟุตบอล องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าว/ภาพนายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น