You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-พ่อเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน“แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเขตตามแนวทาง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 อำเภอพรานกระต่าย
สังคม

กำแพงเพชร-พ่อเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน“แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเขตตามแนวทาง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 อำเภอพรานกระต่าย

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ที่บ้านบึงพิไกร ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมลงพื้นที่ บ้านบึงพิไกร อำเภอพรานกระต่าย ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเขตตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 โดยมี นายสนอง บุษบงค์ นายอำเภอพรานกระต่าย, พัฒนาการจังหวัดฯ, ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ, นายนาคิน อุทร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านบึงพิไกร, ส่วนราชการระดับอำเภอ, คณะกรรมการหมู่บ้าน พร้อมด้วยประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


ทั้งนี้ ด้วยกรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) เพื่อสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ รวมถึงสามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่นๆได้ ซึ่งมีการดำเนินการแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค สำหรับหมู่ที่ 1 บ้านบึงพิไกร ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับเขต เพราะในหมู่บ้านได้ดำเนินการตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ประกอบด้วย การพัฒนาด้านคน สังคม และเศรษฐกิจอย่างสมดุล โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า หมู่บ้านบึงพิไกรเป็นหมู่บ้านที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ได้อย่างดี เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กแต่มีข้อดีในหลายๆ ด้าน จึงอยากให้ประชาชนในหมู่บ้านช่วยกันรักษามาตรฐานที่ดีไว้ รวมถึงได้เน้นย้ำกับประชาชนในพื้นที่ในเรื่องของปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาระดับชาติ นอกจากนี้ยังเป็นห่วงประชาชนในด้านสาธารณสุขในครัวเรือน และได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้านบึงพิไกร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อีกด้วย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น