You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "ของดีบ้านฉัน อาหารพื้นถิ่นเมืองกำแพง"ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ของดีบ้านฉัน อาหารพื้นถิ่น เมืองกำแพง" โดยมี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรและเครือข่ายวัฒนธรรมฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในชุมชน อำเภอต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม โดยประธานในพิธีฯ ได้สาธิตการทำข้าวตอกอัด ขนมพื้นถิ่นของชาวกำแพงเพชร พร้อมกับนายเทวัญ หุตะเสวี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ให้กับผู้ร่วมงานได้ชมและร่วมชิมในการเปิดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่ากิจกรรม “ของดีบ้านฉัน อาหารพื้นถิ่น เมืองกำแพง” ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อใช้ในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ สร้างการมีส่วนร่วมและพฤติกรรมนิยมไทยให้เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมในรูปแบบการสาธิตและออกร้านอาหารพื้นถิ่นจากอำเภอต่างๆ และการแสดงพื้นบ้าน ณ ตลาดประชารัฐ หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่ากิจกรรม “ของดีบ้านฉัน อาหารพื้นถิ่น เมืองกำแพง” นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อาหารและผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายทางวัฒนธรรมด้วยการนำเอาอาหารพื้นถิ่นของแต่ละอำเภอมาสาธิตและจัดแสดงให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เห็นว่าจังหวัดกำแพงเพชรของเรานั้นมีของดี มีอาหารพื้นถิ่นอะไรบ้างที่สามารถนำมาเป็นทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางวัฒนธรรม

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมนี้จะช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายทางวัฒนธรรมให้เกิด ความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ สร้างการมีส่วนร่วมและพฤติกรรมนิยมไทยให้เกิดขึ้นในสังคม สามารถนำเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นมานำเสนอในรูปแบบสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ภูมิปัญญาซึ่งกันและกัน เกิดการพัฒนาต่อยอดให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ทรงคุณค่าของจังหวัดกำแพงเพชรต่อไป

 

 

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


481217

 
 
 
 
 
 

 

 

บาคาร่า

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น