You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-ชุมชนท่องเที่ยวชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมและเลือกประธานกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวชากังราว
เที่ยว

กำแพงเพชร-ชุมชนท่องเที่ยวชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมและเลือกประธานกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวชากังราว

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชากังราว 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ชุมชนท่องเที่ยวชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมและเลือกประธานกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวชากังราว โดยทางกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวชากังราว และสมาชิกกลุ่ม ได้เสนอ นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานทำหน้าที่ ในส่วนของภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน ในเขตพื้นที่ 27 ชุมชนของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนกลุ่ม ไปสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน (community basesustainable tourism) คือ การท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวโดยชน (community base sustainable tourism) คือการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน" โดยมองว่าการท่องเที่ยวต้องทำงานครอบคลุม 5 ด้าน พร้อมกัน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
อีกทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้แสดงบทบาทและความสามารถ ในเวทีการท่องเที่ยวต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเพื่อสร้างชื่อเสียงและสร้างการยอมรับ ไปสู่ความเข้มแข็งของภาคประชาชนอย่างแท้จริง และเดินหน้าสู่มาตรฐาน CBT ของกรมการท่องเที่ยว และสามารถร่วมบูรณาการกับหน่วยงานรัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และท้องถิ่นต่อไป อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น