You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา จัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2566
กีฬา

กำแพงเพชร-เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา จัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร นำโดยนางปวีณวรรณ นิลกำแหง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา จัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2566 โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2566 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดกำแพงเพชรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต และให้รู้จักการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี และมี นายอำเภอคลองลาน , พาณิชย์จังหวัดฯ , แรงงานจังหวัดฯ , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ , หัวหน้าส่วนราชการ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , คณะกรรมการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยผู้เข้าแข่งขัน และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน


ด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ดำเนินการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ ที่เป็นชาวไทยภูเขาได้มีกิจกรรมทางการกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่ชาวไทยภูเขา โดยมีการแข่งขันกีฬาสากล จำนวน 4 ชนิด และจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ วิ่งขาหยั่ง วิ่งแบกก๋วย ขว้างสากมอ ตักน้ำใส่กระบอก กลิ้งครก และ ชักเย่อด้านนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาดังกล่าว เป็นกิจกรมที่ดีมากๆ และควรให้คนต่างพื้นที่ได้รู้จักกีฬาพื้นบ้านของชาวไทยภูเขา รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดกำแพงเพชร มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยสร้างสุขภาพที่ดี รวมถึงเป็นการลดช่องว่างระหว่างชนกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในเมืองกับกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ห่างไกล ในการรู้สึกถึงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและประเทศอีกด้วย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น