You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว ร่วมกับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมโครงการไหว้พระ 9 วัด ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เที่ยว

กำแพงเพชร-โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว ร่วมกับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมโครงการไหว้พระ 9 วัด ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับ โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราวเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมโครงการไหว้พระ 9 วัดของโรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราวเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสทัศนะศึกษาประวัติศาสน์ของชาติไทย ผ่านการไหว้พระ 9 วัด ของเมืองเก่า ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้แก่

1.วัดเทพโมฬี

2.วัดบาง

3.วัดคูยาง

4.วัดกำแพงเพชร

5.วัดดอนไพรวัลย์

6.วัดเสด็จ

7.วัดช้าง

8.วัดบ่อสามแสน

9.วัดพระบรมธาตุเพื่อนำประสบการณ์ที่ได้พบเห็นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนนำสิ่งที่พบเห็นเป็นประสบการณ์ในการอบรมสั่งสอนลูกหลาน ให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และกิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดความเลื่อมในศรัทธาในพระพุทธศาสนา

3. เพื่อให้ผู้สูงอายุทราบถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของสถานที่สำคัญและโบราณสถานต่าง ๆ

4. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์กัน มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน


ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น