You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งผลิตหินอ่อนพรานกระต่าย
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งผลิตหินอ่อนพรานกระต่าย

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 66 เวลา 09.30 น. ที่โรงงานแปรรูปหินอ่อนและหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานกิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งผลิตหินอ่อนพรานกระต่าย โดยมี นายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม พาณิชย์จังหวัดฯ , คลังจังหวัดฯ , แรงงานจังหวัดฯ , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ , โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ , กอ.รมน.จังหวัดฯ พร้อมด้วยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยบูรณาการการทำงานระดับพื้นที่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ฯ ซึ่งสินค้าเป้าหมายที่จะจัดทำคำขอขั้นทะเบียน ได้แก่ หินอ่อนพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ดันนั้นเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นโดยตรง ตลอดจนเพิ่มมูลค่าสินค้าให้แข่งขันในระดับประเทศและสากล ภายในกิจกรรมมีการเข้ารับฟังวิธีการแปรรูปหินอ่อนพรานกระต่าย รวมถึงการเยี่ยมชมแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนและโรงงานแปรรูปหินอ่อน ที่บริษัท สว่างหินอ่อน จำกัดและเยี่ยมชมสินค้าหัตถกรรม ที่ร้านพลอยหินอ่อนอีกด้วย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น