You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมรดกโลกสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร พ.ศ.2566-2570
เที่ยว

กำแพงเพชร-ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมรดกโลกสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร พ.ศ.2566-2570

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. - 13.00 น. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ภายใต้การนำของนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพาณิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร มอบหมาย งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมรดกโลกสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร พ.ศ.2566-2570 ณ โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พ.อ.นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 นายสกุลเพชร พิกุลประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ, พัฒนาการจังหวัดฯ, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร, เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยสมาชิก อพท. เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พ.ศ.2566-2570 ในวันและเวลาดังกล่าวนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มรดกโลกสุโขทัย - ศรัสัชนาลัย - กำแพงเพชร (2566-2570) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้วย โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยให้สอดคล้องกับแนวทางเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว การบริการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม ที่จะไปสู่การยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว ในพื้นที่พิเศษสู่สากลต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น