You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ


เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ และทักษะ รวมถึงศักยภาพให้กับเครือข่ายให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องจักรกลที่มีการพัฒนาระบบการใช้งานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมี สมาชิก ในเครือข่ายผู้ช่วยปฏิบัติเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 50 คน มี นายนิรุษ สาธุวงษ์ ผอ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร, นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อถ้ำ, นายกเทศมนตรีตำบลเทพนคร, นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในโครงการนายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร กล่าวว่า ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย มีทรัพยากรเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัย ที่มีความทันสมัยเป็นจำนวนมาก สำหรับใช้ในการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย ทั้งในเขตจังหวัดรับผิดชอบ และนอกเขตจังหวัดรับผิดชอบ ซึ่งในกรณีที่เกิด สาธารณภัยที่มีความรุนแรง และจำเป็นต้องระดมสรรพกำลังเพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยในรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และที่สำคัญ คือต้องมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และทันต่อเหตุการณ์ของภัยพิบัติ สามารถลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้ประสบได้มากที่สุด

ข่าว-ส.ปชส.กำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น