You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา ที่ห้องประชุมชากังราว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายสันติ ไชยา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง


ซึ่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งตามจุดมุ่งหมายในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2530-2534 ในแผนงานที่ 7 แผนพัฒนาระบบการผลิต การตลาด และการสร้างงาน กลยุทธ์ ปรับโครงสร้างการผลิตและการตลาด เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตลอดจนเมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ข้าวโพดหวาน เป็นต้น ซึ่งใช้ในการส่งเสริมให้เกษตรกรได้เพาะปลูกอย่างแพร่หลาย และทั่วถึงอันเป็นการเพิ่มทั้งคุณภาพผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้น


และเมื่อปี 2530 ได้จัดตั้งเป็นศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดกำแพงเพชร โครงการผลิตและขายพันธุ์พืชภายใต้เงินกองทุนความร่วมมือทางเศรฐกิจโพ้นทะเลประเทศญี่ปุ่น (OECF) โดยทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 มีนาคม 2533 สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมาในปี 2545 เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดกำแพงเพชร และครั้งเมื่อปี 2549 ย้ายมาสังกัดกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น "ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร"โดยจังหวัดกำแพงเพชร มีเขตพื้นที่การรับผิดชอบ ประชากรจำนวน 237,604 ครัวเรือน ประชากรภาคการเกษตร 82,062 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรกรรม 3,003,312 ไร่ และพื้นที่ทำนา 1,250,734 ไร่

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น