You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-โรงเรียนเทศบาล1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) จัดกิจกกรมให้ความรู้เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันวิสาขบูชา
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-โรงเรียนเทศบาล1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) จัดกิจกกรมให้ความรู้เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันวิสาขบูชา


เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ดร.รสริน เต็มปลื้ม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ได้มอบหมายให้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินกิจกรรมวันวิสาขบูชา ตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ประจำปีการศึกษา2566 โดยดำเนินกิจกกรมดังนี้

1. กิจกรรมให้ความรู้เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา

2. ฟังธรรมเทศนา

3. พิธีเวียนเทียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึงพระรัตนตรัยซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพาน ของ พระพุทธเจ้า เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน ของโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมกิจกรรมวัน วิสาขบูชาน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติ และเพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรและนักเรียน

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น