You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจัดโครงการฝึกอบรมและสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทั่วไป
สังคม

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจัดโครงการฝึกอบรมและสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทั่วไป


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรกล่าวรายงานว่า เพื่อให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการอพยพหนีไฟภายในอาคาร พร้อมทั้งฝึกทักษะด้านการวางแผนการดับเพลิงวิธีการดับเพลิง การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง


ตลอดจนสามารถระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้น และให้มีการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ในการเตรียมความพร้อมในขณะก่อนเกิดเหตุอัคคีภัย และการช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุ โดยมีพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทั่วไปในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเข้ารับการอบรมจำนวน 49 คน แบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 วันวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นภาคทฤษฎี และวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เป็นภาคปฏิบัติ มีทีมวิทยากรเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดกำแพงเพชรเป็นผู้ให้ความรู้

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น