You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนานวัตกรรมประชาธิปไตย
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนานวัตกรรมประชาธิปไตย


เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสุวรรณา ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนานวัตกรรมประชาธิปไตยระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ,วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ,วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร โดยมี ส.อ. ดร.ณรงค์ อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดข้อตกลงดังนี้ วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ


1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มีสำนึกรักและหวงแหนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้เข้าใจในหลักการและรากฐานทางความคิดของระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง อันได้แก่ หลักความเสมอภาค หลักสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ หลักนิติธรรมและคุณธรรม หลักการใช้เหตุผล และหลักการมีส่วนร่วมทางการเมือง


3) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมโลก โดยถือประโยชน์ของประเทศชาติ และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างผาสุกเป็นสำคัญ

4) เพื่อพัฒนาต่อยอดโมเดลนวัตกรรมประชาธิปไตยที่นักเรียน ครู/ อาจารย์ บุคลากรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันคิดริเริ่มให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น