You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-ปปช.กำแพงเพชรแถลงผลงานน่าพอใจ พบทุจริตแยบยลแต่ผลลดลง! ทึ่งเจอร่ำรวยผิดปกติ 2 ราย
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ปปช.กำแพงเพชรแถลงผลงานน่าพอใจ พบทุจริตแยบยลแต่ผลลดลง! ทึ่งเจอร่ำรวยผิดปกติ 2 ราย


ที่ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายพิเชฐ พิมพา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกำแพงเพชรในปีงบประมาณ 2566 ทั้งด้านการป้องกันทุจริต ด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและด้านการปราบปรามทุจริต รวมถึงผลชี้มูลความผิดในคดีทุจริตที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงผลการดำเนินงานและคดีที่เป็นน่าสนใจของจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวดังกล่าว


นายพิเชฐ พิมพาได้กล่าวว่า ด้านการป้องกันทุจริตทางสำนักงานป.ป.ช.กำแพงเพชร ได้มีโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะในเรื่องการร้องเรียน การจัดซื้อจัดจ้างพร้อมมีการเฝ้าระวัง การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานต่อเนื่อง รวมถึง โครงการSTRONGจิตพอเพียงต้านการทุจริต ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายประชาชนชนจิตอาสา และเยาวชนที่เชื่อมโยงความร่วมมือในระดับอำเภอทุกอำเภอได้ดำเนินกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ ไม่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และร่วมจับตาการกระทำอันจะก่อให้เกิดการทุจริตในพื้นที่ ส่วนโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ป.ป.ช.ได้ดำเนินการเพื่อเป็นการแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่สามารถตรวจสอบได้ ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ซึ่งป.ป.ช.ได้เข้าไปประเมินมากถึง91หน่วยงาน นอกจากนั้น ยังมีการจัดกิจกรรมในการต่อต้านและรถทุจริต ด้วยกลไกเฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลระดับจังหวัด ที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึง การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามทุจริต เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและการประเมินสถานการณ์ทุจริตที่สามารถป้องปรามและลดการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกลไกของกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้อีกด้วยด้านการปราบปรามทุจริต มีข้อมูล เรื่องกล่าวหาร้องเรียนในปี 2566 จำนวน 37 เรื่อง ดำเนินการเอง 19 เรื่องส่งหน่วยงานภายนอก 10 เรื่องรวบรวมเรื่องซ้ำ7เรื่องและยุติตามระเบียบข้อ 23 ไม่รับพิจารณา1เรื่อง สำหรับพื้นที่ตรวจสอบดำเนินการมากสุดคืออำเภอเมือง17เรื่อง หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนและกล่าวหาแบ่งออกเป็น องค์กรปกครองท้องถิ่น 23 เรื่องหน่วยงานรัฐ 14 เรื่อง ส่วนประเภทที่ร้องเรียนได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง 8เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง(ฮั้ว)7 เรื่อง ปฎิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ 11 เรื่อง มีการทุจริต 10 เรื่อง ร่ำรวยผิดปกติ 2 ราย และคดีที่คณะกรรมการป.ป.ช. ชี้มูลความผิดเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน5คดีได้แก่ 1.คดีทุจริตขายรถหลวงเอาทรัพย์สินไปเป็นประโยชน์ส่วนตน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง อ. ขาณุวรลักษบุรี 2. คดีร่วมกันทุจริตเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียในการทำสัญญาโครงการของรัฐของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย 3.คดีร่วมกันทุจริตจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรโดยวิธีกรณีพิเศษโดยมิชอบ ปี2551 คดีที่4 คือ การทุจริตซื้อที่ดินในราคาที่สูงเกินความเป็นจริงของเทศบาลช่องลมอำเภอลานกระบือ และ5 คดีทุจริตการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของเทศบาลตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชร ทั้งนี้การชี้มูลความผิดทางอาญาของ ป.ป.ช. ยังถือไม่เป็นกลางที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายัง เป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลจนถึงที่สุด


อย่างไรก็ตามนายพิเชฐ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การดำเนินงานที่ผ่านมา ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจ เพราะมีผลกระทำการทุจริตลดลงมาได้ระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่น่ากังวลคือ กระบวนการทุจริต ส่วนใหญ่จะกระทำเป็นนอมมินีเสียเอง มีรูปแบบแยบยลมากขึ้น แต่ทุกอย่างก็จะไม่พ้นกระบวนการตรวจสอบทั้งสิ้น ส่วนการร่ำรวยผิดปกติ2รายนั้น รายแรกสังกัด สพฐ. ที่มีความร่ำรวยผิดปกติ30-40ล้านบาท ส่วนอีกรายเป็นระดับ ผอ.กองช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งทั้ง2ราย ได้ส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค6 ดำเนินการพิจารณาไต่สวน

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น