You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
สังคม

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 กำหนดให้จัดทำทบทวนหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน


โดยนายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรกล่าวรายงานว่า เทศบาลเมืองกำแพงเพชรกำหนดให้มีการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน (เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2566) โดยดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐ ที่ประชาชนมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่มีความสุจริตโปร่งใสถูกต้องมีประสิทธิภาพประสิทธิผล


ครั้งนี้มีโครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน (เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2566) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร รวม 6 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษาอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากความเข้มแข็งของชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งสิ้น 81 โครงการ โดยที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นมีมติเห็นชอบทุกโครงการ

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น