You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-เดินหน้าศึกษาเส้นทางผ่านอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร แขวงยืนยันจะไม่มีผลกระทบต่อโบราณสถาน
สังคม

กำแพงเพชร-เดินหน้าศึกษาเส้นทางผ่านอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร แขวงยืนยันจะไม่มีผลกระทบต่อโบราณสถาน


ที่ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายสุชาติ ตาทิพย์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ฝ่ายวิศวกรรม ได้เป็นประธานการประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ที่กำหนดไว้ 3 ช่วงคือ ช่วงที่หนึ่ง เขตอุทยานประวัติศาสตร์ ช่วงที่สองช่วงนอกพื้นที่เขตอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีข้อจำกัดด้านโบราณสถาณ และช่วงที่สาม นอกพื้นที่อุทยานไม่ติดข้อจำกัดโบราณสถาน ทั้งนี้ เพื่อเสนอหลักเกณฑ์และรูปแบบทางเลือกเบื้องต้นให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่จะนำมาใช้พิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการ โดยมีหน่วยงาน องค์กรและประชาชนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมพร้อมเอกสารประกอบการเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือก การพัฒนาโครงการเบื้องต้น

นายสุชาติ รองผู้อำนวยการแขวงการทางกำแพงเพชร กล่าวว่า ทางหลวงหมายเลข 101 สายในเมือง - ต.หนองปลิง เป็นทางหลวงใน จ.กำแพงเพชร ที่เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 112 นั้น เป็นเส้นทางหลักที่ใช้เดินทางภายในตัวเมือง จ.กำแพงเพชร แต่เนื่องจากปัจจุบันแนวเส้นทางมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางสันจร ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องมีการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนสายทางดังกล่าว และโครงข่ายทางหลวงใกล้เคียง เพื่อรองรับการเดินทางทำให้สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการจัดการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ ทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ โดยเฉพาะแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกเบื้องต้น และหลักเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการให้กลุ่มเป้าหมาย และนำความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาประกอบในการศึกษาของโครงการ นายสุชาติ ยังได้กล่าวอีกว่า การออกแบบเส้นทางดังกล่าว ไม่ให้กระทบต่อ โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ เช่นศาลเจ้าพ่อหลักเมือง บ่อสามแสนบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และวัดบ่อสามแสน เป็นต้น ซึ่งได้ขยายเส้นทางหลบ โบราณสถานดังกล่าว ซึ่งแขวงการทางได้คำนึงถึงประเด็นนี้เป็นหลักสำคัญอยู่แล้ว และการศึกษาโครงการยังจะต้องดำเนินการไปอีกหลายขั้นตอนจนกว่าจะเกิดความพึงพอใจและประโยชน์แก่พื้นที่ให้มากที่สุด

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น