กำแพงเพชร-อบจ.กำแพงเพชร จับมือ มรภ.ราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมต่อยอดนวัตกรรม จัดโครงการส่งเสริมและวิจัยประสิทธิภาพของน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยไข่ “เกษตรปลอดภัย ไร้สารพิษ”
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-อบจ.กำแพงเพชร จับมือ มรภ.ราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมต่อยอดนวัตกรรม จัดโครงการส่งเสริมและวิจัยประสิทธิภาพของน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยไข่ “เกษตรปลอดภัย ไร้สารพิษ”


เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ บ้านเกษตรกรผู้ผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์ ต.ธำมรงค์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิเศษ อุดมศิลป์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ติดตามผลการต่อยอดนวัตกรรมโครงการส่งเสริมและวิจัยประสิทธิภาพของน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยไข่ โดยมี นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี ที่ปรึกษานายกฯ พร้อมด้วย นายกฤศณัฏฐ์ ชินวัชร์ชยังกูร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เขต6 อำเภอเมือง คณะบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้



โดยมี ดร.นิภัชราพร สภาพพร อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสาวธัญรดา ครุธเครือ เป็นวิทยากร ให้ความรู้และบรรยายผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและวิจัยประสิทธิภาพของน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยไข่ เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทำ MOU และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เพื่อทำการวิจัยประสิทธิภาพน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยไข่ และเป็นการต่อยอดนวัตกรรมดังกล่าวให้ประชาชนที่เป็นเกษตรกรได้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการผลักดันและสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกร ให้สามารถเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้กับผลผลิตทางการเกษตรและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน



ดร.นิภัชราพร สภาพพร อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้บรรยายการทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยไข่ โดยการนำหน่อกล้วยมาหมักให้ได้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อนำมาใช้ในการเกษตร เพราะในดินที่มีต้นกล้วยขึ้นจะเป็นดินที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์ มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช ทั้งยังสามารถนำจุลินทรีย์มาปรับสภาพดินให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช จะเห็นได้ว่าพื้นที่ใดมีต้นกล้วยขึ้น ดินบริเวณนั้นจะร่วนซุย โปร่ง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุอาหารต่าง ๆ จึงเป็นที่มาในการทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยไข่ เพราะเป็นจุลินทรีย์ดี เติมกลับลงไปในดินที่จะปลูกพืช และมีการสาธิตการนำน้ำหมักไปใช้ในการเกษตร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนจากการนำนวัตกรรมน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยไข่ไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17






คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น