You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-ปปท. เขต 6 พบประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อประสานการปฏิบัติงานและหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ
สังคม

กำแพงเพชร-ปปท. เขต 6 พบประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อประสานการปฏิบัติงานและหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ


น.ส.อรณิช สุขบาล ผอ.ปปท.เขต 6 พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ประกอบด้วย นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ นายนราวิชญ์ สิทธิโชค นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และนายพลกฤต ผดุงฉัตร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ประสานการปฏิบัติงานและเข้าพบหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับ นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการ นักลงทุนจากการติดต่อขอรับบริการของหน่วยงานภาครัฐ และหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรในการนี้ ผอ.ปปท.เขต 6 ได้แนะนำบทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. อำนาจหน้าที่ของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) แนวทางการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และรับฟังปัญหาอุปสรรคของภาคเอกชนในการติดต่อประสานงานการขออนุมัติ อนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งแนวทางความร่วมมือการบูรณาการทำงานร่วมกันกับสำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น