You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประกวดร้องเพลง
สังคม

กำแพงเพชร-ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประกวดร้องเพลง "ลูกทุ่งเสียงทอง - ท้องถิ่นกำแพงเพชร" ในงานประเพณี "นบพระ -เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร" ประจำปี 2566


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ เวทีกลาง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดร้องเพลง "ลูกทุ่งเสียงทอง - ท้องถิ่นกำแพงเพชร" ในงานประเพณี "นบพระ -เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร" ประจำปี 2566 ร่วมด้วยนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ,นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมและหัวหน้าส่วนราชการ ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, นายอำเภอ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียงนายวิชัย พรกระแส ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ในนามของคณะกรรมการดำเนินการประกวดร้องเพลง "ลูกทุ่งเสียงทอง -ท้องถิ่นกำแพงเพชร" กล่าวว่า ตามที่จังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดงานประเพณี "นบพระ -เล่นเพลงและงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร" ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 3-12 มีนาคม 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษไทยในอดีตกาลให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สันนิบาตเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชร ชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพดำเนินการประกวดร้องเพลง "ลูกทุ่งเสียงทอง -ท้องถิ่นกำแพงเพชร" ซึ่งผู้เข้าร่วมการประกวดฯ ล้วนเป็นผู้บริหาร สมาชิกสภา เข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง หรือลูกจ้าง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้นสำหรับผลการประกวดการแข่งขัน ประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งเสียงทอง ท้องถิ่นกำแพงเพชร ในค่ำคืนนี้

#รางวัลชนะเลิศ ประเภทนักร้อง ได้แก่ อำเภอ ลานกระบือ


รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอเมือง


และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอบึงสามัคคี


#ส่วนรางวัลชนะเลิศประเภทหางเครื่อง ได้แก่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร


รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอลานกระบือ


รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอคลองลาน


ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น