กำแพงเพชร-โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสัตวแพทย์และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2566
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสัตวแพทย์และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2566


เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสัตวแพทย์และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ ต่อประธานในพิธี ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และผู้เข้ารับการอบรม ทั้ง 27 ชุมชน เข้าร่วมอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง


เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้า ถึงแม้จะเป็นโรคสัตว์สู่คนที่อันตรายมาก แต่ก็เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน ดังนั้น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง จึงได้รวบรวมเนื้อหาทางวิชาการ เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า วิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การขนส่งวัคซีนที่ถูกต้อง การควบคุมบังคับสัตว์ และการสื่อสารกับประชาชน เป็นต้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสัตวแพทย์และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ได้แก่ อาสาสมัครสัตวแพทย์ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุนัขและแมว ให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการได้อย่างถูกวิธี และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 27 ชุมชนๆ ละ 3 คน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสัตวแพทย์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน


ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีการบรรยายและฝึกอบรม ดังนี้ 1. การบรรยาย เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้าและการระบาดในสัตว์ โดย นายชัชวาลย์ อนาวงศ์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองกำแพงเพชร 2. การบรรยาย เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน โดย นายสมมิตร์ กลัดกลีด เจ้าพนักงานสัตวบาล 3. การบรรยายและฝึกปฏิบัติเทคนิคการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับผู้ได้รับการมอบ หมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดย นายเสกสิทธิ์ แซ่เตียว เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น