กำแพงเพชร-ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่มอบนโยบายการทำงานจังหวัดฯ ที่อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่มอบนโยบายการทำงานจังหวัดฯ ที่อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร


เมื่อวันที่ 23 ม.ค.66 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่มอบนโยบายการดำเนินงาน ของกรมการปกครอง นโยบายการทำงานของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายการดำเนินงานของจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายเสน่ห์ ไชยมงคล นายอำเภอปางศิลาทองฯ กล่าวต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมรับมอบนโยบายในการดำเนินงานในด้านต่างๆ พร้อมกับแนะนำส่วนราชการที่เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ ให้กับผู้บริหารทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้รู้จัก


นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวในที่ประชุมว่า อยากให้ทุกส่วนราชการร่วมมือร่วมใจกันทำงาน ปฎิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม โดยยึดหลักการทำงานตามหลัก (5ร) สู่ผลสัมฤทธิ์ (5ส) และการสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครับ ที่นำไปสู่แผนการทำงาน พร้อมกับเน้นย้ำให้ตระหนักถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ทางโซเชียล ที่มีความรวดเร็ว และรุนแรงมากในยุคปัจจุบัน ตลอดจนการสร้างความสุขในการทำงานเพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดี และพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ยังกล่าวเน้นย้ำในส่วนของการบริหารจัดการเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm 2.5 ซึ่งอยู่ในห้วงของฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย จึงขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้ดำเนินการตรวจสอบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรณรงค์หยุดเผาอ้อย ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบกับสภาพอากาศในพื้นที่ และกล่าวถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19 ซึ่งทั้งในและต่างจังหวัด มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ยังคงกล่าวเน้นย้ำในประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญในการรับวัคซีนเข็มบู๊ทเตอร์ด้วย


และกล่าวเพิ่มเติมในส่วนของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละพื้นที่ ซึ่งปัญหายาเสพติด ถือได้ว่าเป็นภัยร้ายแรงระดับชาติ จึงขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รีเอ๊กซเรย์ ตรวจค้น และจับกุมผู้ค้า ผู้เสพ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่เขตปกครองของแต่ละหน่วยงานและให้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจค้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ก่อนจะเข้าสู่วาระ การเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยหนาวที่กำลังจะมาถึง และการกำจัดสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำลำธาร เช่น ผักตบชวา และสิ่งปฏิกูลอื่นๆ และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนชุดลูกเสือ - เนตรนารี เพื่อดำเนินการแจกจ่ายให้กับเด็กที่ขาดแคลน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง และการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถาบัน ให้กับเด็กและเยาวชนได้รับรู้รับทราบถึงความเป็นมาของชาติบ้านเมือง และมีความตระหนักสำนึกรักในบ้านเกิดเมืองนอนของตนมากยิ่งขึ้นไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น