กำแพงเพชร-โรงเรียนเทศบาล 1( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ )จัดกิจกรรม วันตรุษจีน ประจำปี 2566
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-โรงเรียนเทศบาล 1( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ )จัดกิจกรรม วันตรุษจีน ประจำปี 2566


เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 1( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ ) นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการวันตรุษจีน ประจำปี 2566 ของโรงเรียนเทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ ) พร้อมด้วยนายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ,นายวสันต์ ปิ่นมณี รองปลัดเทศบาลฯ ,นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลฯ หัวส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเข้าร่วนในพิธี

นางสาวรสสิน เต็มปลืม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ )กล่าวว่า ตามที่โรงเรียนเทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ ได้กำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือโรงเรียนส่งเสริมสามภาษา และได้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งการเรียนการสอนภาษาจีนนั้น นอกจากจะเรียนทักษะการสื่อสาร คือ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน แล้วยังมีกิจกรรมและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของจีนอีกด้วย และเนื่องด้วยวันตรุษจีน ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของชาวจีน และเป็นวันที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งของชาวจีน ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเห็นความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่าย อันจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันและการเรียนในขั้นสูงต่อไป


ดังนั้นโรงเรียนเทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) จึงได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้น ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีน รวมทั้งยอมรับความคิดและวัฒนธรรม ที่แตกต่าง 2 เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจในศิลปวัฒนธรรมของจีนแล้วสามารถนำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านภาษาจีน 4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคือ นักเรียนชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 498 คน

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น