You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร จัดงานวันครู ครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2566
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร จัดงานวันครู ครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2566


เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.000 น. ณ ห้องประชุมลาวดี อาคารที่ปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร จัดงานวันครู ครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมีบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี มีนางสุวรรณา ศรีพัฒน์ ประธานชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ในนามคณะกรรมการจัดพิธีพิธีงานวันครู ครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2566 กล่าวรายงานเนื่องด้วย ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร โดยคณะกรรมการชมรมฯ ประกอบไปด้วย ผู้แทนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรและครูในสังกัด เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมจัดงานวันครู ครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเจ้าภาพร่วมกับชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ศิษย์ให้เป็นเยาวชนที่ดี มีความรู้และอาชีพ ย้ำครูต้องดำรงตนในวิชาชีพครู ระลึกถึงพระคุณของครูที่มีต่อศิษย์ และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่ครูซึ่งถือเป็นบุคลากรสำคัญในการสร้างคนให้ได้มีการศึกษา รวมทั้งมอบขวัญและกำลังใจให้กับครูผู้เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจในการผลักดันให้เยาวชน นักเรียนนักศึกษาเป็นคนที่มีคุณภาพทางการศึกษาตามโจทย์นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรอง ผลงานของผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และครู ที่เป็นสมาชิกสังกัดชมรมทั้งสิ้น จำนวน 549 คน จัดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกเป็นโควต้า ซึ่งมีผู้ที่ได้รับคัดเลือกแล้วจำนวนดังนี้ 1.สถานศึกษาดีเด่น จำนวน 2 แห่งจำนวน 1 คน 2.ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 3.ครูดีเด่น จำนวน 57 คน 4.ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 64 รางวัล

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น