กำแพงเพชร- เฉาก๊วยชากังราว จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา จังหวัดกำแพงเพชรในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
สังคม

กำแพงเพชร- เฉาก๊วยชากังราว จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา จังหวัดกำแพงเพชรในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนโกสัมพีวิทยา


วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่หอประชุมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร โดย นายเสริมวุฒิ นางอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ เจ้าของบริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด กำแพงเพชร นายสุสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดกำแพงเพชร บัญชีรายชื่อ นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นประธานในพิธี โดย พระครูอมรวชิคุณ เจ้าคณะอำเภอโกสัมพีนนคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีเกียรติ ข้าราชการ คณะครู นักเรียนโรงเรียนโกสัมพีวิทยา อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้จำนวนมากสำหรับกิจกรรมในโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา ที่ส่งเสริมสนับสนุนโดยบริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ผลจากการดำเนินงาน เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนาด้านจิตใจให้มีความรัก ความกตัญญกตเวทิตา ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บุพการี ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติ ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างผู้นำศาสนพิธีกร "มัคนายก/ มัคนายิกา (น้อย)"ส่งเสริมมารยาทไทย และการเป็นผู้ให้ด้วยจิตอาสาด้วยคุณธรรมศีล 5 นำพาคุณภาพชีวิต นักเรียนสามารถนำองค์ความรู้จากการปฏิบัติศาสนพิธีกรและมารยาทไทย ไปเป็นจิตอาสา "มัคนายกน้อย" ในชุมชน ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความดีงามในเรื่องของ "จิตอาสา"จากโรงเรียนไปสู่ครอบครัวและชุมชนการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนโกสัมพีวิทยาผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก มีผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ในระดับต้นแบบ โดดเด่นของจังหวัดกำแพงเพชร และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีสี่มุมเมือง โรงเรียนมัธยมคุณภาพจากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และนับเป็นการสร้างเด็กดี ครูดี สถานศึกษาดี สังคมดี ให้กับชุมชนชาวอำเภอโกสัมพีนคร เป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ นายเสริมวุฒิ นางอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ ในนามบริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ได้ร่วมสมทบทุนผ้าป่าเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ร่วมกับผู้มีเกียรติที่ร่วมสมทบทุนร่วมกันอีกจำนวนมาก

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น