กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเปิดการอบรม โครงการอบรมและสัมมนาการคืนข้อมูลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2566
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเปิดการอบรม โครงการอบรมและสัมมนาการคืนข้อมูลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2566


เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ.ห้องประชุมอเนกประสงค์ชากังราว สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการอบรมและสัมมนาการคืนข้อมูลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยนายนพพร ปานชัย นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร สมาชิกสภาเทศบาลฯหัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน


โดยมีนายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กล่าวรายงาน ในการพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ การพัฒนางานด้านนวัตกรรมที่สำคัญในระบบสุขภาพ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชน ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ที่มุ่งหวังในการตอบสนองความต้องการในด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญ ในการประสานงานองค์กรและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อค้นหาปัญหาสุขภาพและความต้องการของประชาชน ในการวางแผนและส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพได้ด้วยตนเอง ดังนั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และภาคีเครือข่ายอื่นๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการ และการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตลอดจนรับรู้สถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชนตนเอง แก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนอย่างเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปใช้ได้จริงให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน โดยมีเครือข่ายสุขภาพร่วมขับเคลื่อนอย่างมีส่วนร่วมจึงได้จัดทำ “โครงการอบรมและสัมมนาการคืนข้อมูลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2566” ขึ้น


การอบรมและสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ , คณะอนุกรรมการ , บุคลากรสาธารณสุข, สมาชิกสภาท้องถิ่น , ผู้อำนวยการสถานศึกษา , คณะครู , ผู้นำนักเรียน , ผู้นำชุมชน พระภิกษุสงฆ์ , ชมรมต่างๆ , เครือข่ายสุขภาพ , คณะกรรมการตลาดสด, ผู้ประกอบการค้าภายในตลาด , อาสาสมัครสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 500 คน แบ่งเป็น 5 รุ่น อบรมระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2565 และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากรอบรมตลอดหลักสูตร ในการดำเนินงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร


โดยมีเนื้อหาความรู้ในการอบรม ดังนี้ 1. การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565 และผลงานของเครือข่ายสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2563 – 2565 2. การจัดทำแผนสุขภาพชุมชน/โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 3. สาเหตุและปัจจัยด้านสุขอนามัยชุมชน ความเชื่อมโยงสุขภาพ และแนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพด้วยการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพในชีวิตประจำวัน 4. การจัดทำโครงการและการจัดกิจกรรมรณรงค์ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน และได้รับความร่วมมือจาก 13 หน่วยงาน องค์กรเครือข่ายจัดนิทรรศการ

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น