กำแพงเพชร-6 โรงงานน้ำตาลใหญ่จับมือ MOU รับอ้อยสดคุณภาพดี การแก้ไขปัญหาอ้อยไหม้ และอ้อยที่มีสิ่งปนเปื้อน
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-6 โรงงานน้ำตาลใหญ่จับมือ MOU รับอ้อยสดคุณภาพดี การแก้ไขปัญหาอ้อยไหม้ และอ้อยที่มีสิ่งปนเปื้อน


ที่ห้องประชุมใหญ่โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร กลุ่มโรงงานน้ำตาล คำนวณราคาอ้อย เขต2 ประกอบด้วย บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด,บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด,บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด,บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด,บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัดและบริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์คคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3 ได้ร่วมบันทึกความร่วมมือการรับอ้อยสดคุณภาพดีและผลิตน้ำตาลทรายที่มีมาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกูรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย


ทั้งนี้นายวิศิษฎ์ ลิขิตาภรณ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจน้ำตาลและพลังงาน บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด หนึ่งใน6ตัวแทนได้เปิดเผยว่า ทั้ง 6 โรงงานน้ำตาลประสบปัญหาการเก็บเกี่ยวอ้อย โดยไม่มีการตัดยอด และ ไม่มีการสางใบอ้อยกลายเป็นอ้อยมีสิ่งปนเปื้อน และอ้อยยอดยาวส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาล ของโรงงานน้ำตาล และมีอ้อยไฟไหม้ส่งเข้าโรงงานน้ำตาล ซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณอ้อยสดไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักรกระบวนการหีบอ้อยเพื่อผลิตน้ำตาลไม่ให้โรงงานต้องหยุดการผลิต กระทบต่อการส่งอ้อยเข้าหีบในโรงงาน ความเสียหายรายได้ของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และ เปอร์เช็นต์น้ำตาลต่อตันที่ลดลงรวมถึงสร้างความ ร่วมมือกันในการรับอ้อยไฟไหม้ไม่เกิน 5% ที่เกิดจากการเผาอ้อยก่อนตัด ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้วย และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดการเผาอ้อย ลดปัญหาฝุ่นมลพิษPM 2.5 และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย พร้อมผลักดันให้มีการเก็บเกี่ยวอ้อยสดที่มีคุณภาพ เพื่อนำส่งเข้าหีบในโรงงานน้ำตาลได้อย่างมีคุณภาพ กลุ่มโรงงานน้ำตาลเขตบริหารงานอ้อยและน้ำตาลทราย 2 จึงร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติรับอ้อยเข้าหีบ เพื่อให้ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามข้อตกลงตั้งแต่วันร่วมลงนามเป็นต้นไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น