You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-เกษตรกรผู้ปลูกมันสำประหลัง จัดงานโครงการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-เกษตรกรผู้ปลูกมันสำประหลัง จัดงานโครงการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง


เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ลานซื้อมันสำปะหลัง หมู่ที่ 7 ตำบล วังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการจัดงานโครงการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยมี นายศักดิเดชน์ แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน นายวรรธน์ ฉาย-อภิรักษ์ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี กล่าวต้อนรับ ผู้นำชุมชนและเกษตรกรผู้ปลูกมันสำประหลัง ร่วมงาน จำนวน 200 ราย
นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ที่สร้างความเสียหายแก่พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น หากปล่อยให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้นเรื่อยๆจะสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจมันสำปะหลังเป็นอย่างมาก ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ตระหนักถึงความสำคัญของภัยคุกคามจากโรคใบด่างมันสำปะหลังที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดงานโครงการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ในครั้งนี้ ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังใช้โอกาสนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง โดยเข้ารับความรู้และขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตามฐานเรียนรู้ ให้มากที่สุดเพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังต่อไป


นายศักดิเดชน์ แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า การจัดงานโครงการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรตื่นตัวตระหนักรู้ถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากโรคใบด่างมันสำปะหลัง และส่งเสริมให้สำรวจติดตามการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในแปลงปลูกของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการจัดงานในวันนี้ มีกิจกรรมการให้ความรู้ตามฐานต่างๆ จำนวน 6 สถานี ดังนี้ สถานีที่ 1 รู้จักโรคใบด่างมันสำปะหลังและแมลงพาหะ (โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร ) สถานีที่ 2 การจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง การสำรวจ ติดตาม เฝ้าระวัง ประเมินพื้นที่ระบาด(โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรและสำนักงานเกษตรอำเภอ กรมส่งเสริมการเกษตร) สถานีที่ 3 ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและพันธุ์มันสำปะหลังที่ทนทานต่อโรคใบด่าง (โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กรมส่งเสริมการเกษตร ) สถานีที่ 4 และ 6 มาตรการป้องกันกำจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง (โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรและสำนักงานเกษตรอำเภอ กรมส่งเสริมการเกษตร) สถานีที่ 5 การใช้ประกาศ กจร.เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง (โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร กระทรวงพาณิชย์) สถานีที่ 6 Thai farmer better life เราจะทำให้เกษตรกรไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยบริษัทเอฟ ดีกรีน กำแพงเพชร

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น