กำแพงเพชร-อำเภอคลองลาน จัดกิจกรรม เทศกาลกินผลไม้อร่อย ที่คลองลาน วันที่ 17-18 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าของอำเภอคลองลาน
เที่ยว

กำแพงเพชร-อำเภอคลองลาน จัดกิจกรรม เทศกาลกินผลไม้อร่อย ที่คลองลาน วันที่ 17-18 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าของอำเภอคลองลาน


วันที่ 17 มิ.ย.65 เวลา 15.00 น. ที่ บริเวณลานสี่แยก ตลาดคลองลาน หมู่ 1 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลกินผลไม้อร่อย ที่คลองลาน” วันที่ 17-18 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าของอำเภอคลองลานโดยเฉพาะทุเรียนให้เป็นที่รู้จักของคนคลองลานและบุคคลทั่วไปอีกทั้งส่งเสริมการค้าขายภายในชุมชนให้เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากร พร้อมกับให้ชาวสวนได้พัฒนาและเพิ่มทักษะการผลิตและการจำหน่ายสินค้าของตนเอง กระตุ้นและเปิดโอกาสให้เกษตรหรือผู้ที่สนใจได้เรียนรู้และนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาให้เกิดความเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง รวมไปถึงเป็นการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้ได้ร่วมกันส่งเสริมคนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น


นายธีระศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอคลองลานฯ กล่าวว่า ประชาชนในพื้นที่อำเภอคอลองลานส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพืชหลักจำพวก มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นาข้าว ตามลำดับ แต่ก็มักจะพบกับปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ราคาจำหน่ายไม่แน่นอน อีกทั้งต้องเผชิญกับภัยทางธรรมชาติด้วย ส่งผลให้เกษตรกรหลายรายหันมาสนใจปลูกผลไม้ที่มีมูลค่าสูงกว่าอาชีพ เช่น เงาะ ทุเรียน ลำไย มังคุด ลองกอง มะยงชิด และ เกิดการพัฒนาจนกลายเป็นอาชีพของครอบครัว ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเกิดความมั่นคงตามมา ซึ่งปัจจุบัน พื้นที่อำเภอคลองลานเป็นช่วงที่ผลไม้เริ่มเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อจำหน่าย โดยเฉพาะทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง ซึ่งมีพื้นที่ปลูกโดยรวมประมาณ 2,000 ไร่ คาดว่าผลผลิตทุเรียนที่จะออกสู่ตลาดในปีนี้ มีประมาณ 60 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 7 ล้านบาท และมีแนวโน้มพื้นที่ปลูกและผลผลิตจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากให้ผลตอบแทนดีกว่าพืชเดิมนอกจากนั้น ภายในงานยังมีกิจกรรมประมูลผลไม้ทุเรียนจากสวนต่างๆ ที่นำมาร่วมประมูล เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งนำไปพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีให้กับชาวสวนในอำเภอคลองลาน และอีกส่วนหนึ่ง นำไปใช้ในการจัดงานในครั้งนี้ครั้งถัดไปและนำไปใช้ในทางสาธารณะประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรของอำเภอคลองลานต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น