กำแพงเพชร-นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร มอบรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร มอบรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน


เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานมอบและรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 10 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ให้กับสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่เจริญสุข ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกำแพงเพชร วัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวฯเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้สามารถรวมพลังราษฎรในหมู่บ้าน/ชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด


โดยมีกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของราษฎร และเป็นศูนย์รวมศรัทธาจนหล่อหลอมหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นหนึ่งเดียว เนื่องจากการได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นเกียรติสูงสุดของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อฟื้นฟูทุนทางสังคมของหมู่บ้าน/ชุมชน และเสริมสร้างศักยภาพของราษฎรโดยพัฒนาไปสู่การแก้ไขปัญหาพื้นฐานบนสภาพของมิติทางสังคมวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ และพัฒนาจิตใจที่พึ่งตนเองด้วยปัญญาของหมู่บ้าน/ชุมชนตามยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นกรอบการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทุกด้านและเพื่อเสริมสร้างและยึดโยงความจงรักภักดีของราษฎรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องจากทรงเป็นหลักชัยของราษฎร์ในการสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและนำความสงบสุขสู่หมู่บ้าน/ชุมชน โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น