กำแพงเพชร-องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง จัดงานกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น และกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยในชุมชน
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง จัดงานกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น และกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยในชุมชน


เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (วังตะเคียนเหนือ) องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายยุทธภูมิ ใจสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ในตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เป็นประธานเปิดการจัดงานกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น และกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยในชุมชนตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประชาชนมีจิตสำนึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นของตนเองโดยมีความเข็มแข็งด้านประชาธิปไตย เกิดความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล


โดยได้จัดงานเดินรณรงค์การเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ในชุมชนตำบลอ่างทอง เพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย จะเป็นผู้กำหนดผู้แทนหรือตัวแทนตัวบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ เช่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่เป็นพลเมืองของท้องถิ่นและได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นนั้น โดยการเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองอย่างหนึ่ง ที่ประชาชนต้องให้ความสำคัญและมีบทบาททางการเมือง โดยเฉพาะการเลือกตั้งท้องถิ่นสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง , กำนันตำบลอ่างทอง , ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลอ่างทอง , กลุ่มสตรีตำบลอ่างทอง , สภาองค์กรชุมชนตำบลอ่างทอง , ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลอ่างทอง , อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลอ่างทอง , อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, พนักงานเจ้าหน้าที่ตำบลอ่างทอง คณะครู/อาจารย์ เด็ก นักเรียน เยาวชน และประชาชนตำบลอ่างทอง จำนวน 150 คน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการ D-H-M-T-T อย่างเคร่งครัด

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น